Skip to main content

 29-06-2015 PS Noord-Holland  In het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond zijn door Provinciale Staten de kaders vastgesteld. Gaande het proces blijkt dat voor het functievrijmaken enkele verplaatsingen noodzakelijk zijn. De voordracht van Gedeputeerde Staten heeft als consequentie, dat alle aanvragen voor omgevingsvergunningen in afwijking van het Inpassingsplan vrijgesteld zijn van een verklaring van geen bedenkingen door PS. Dit gaat de ChristenUnie SGP en de Ouderenpartij NH te ver en dienen een amendement in om dit te voorkomen. Het amendement is aangenomen.

 

Lees hieronder het de volledige amendement

logo CU SGP                 logo OPNH

Amendement

 Betreft agendapunt 11: Statenvoordracht Project Zeetoegang IJmond VD-63

Provinciale Staten van Noord-Holland, op 29 juni 2015 in vergadering bijeen,

Constaterende dat,

 in het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond door Provinciale Staten de kaders zijn vastgesteld;

  • gaande het proces blijkt dat voor het functievrijmaken enkele verplaatsingen noodzakelijk zijn;
  • de voordracht van Gedeputeerde Staten als consequentie heeft dat alle aanvragen voor omgevingsvergunningen in afwijking van het Inpassingsplan vrijgesteld zijn van een verklaring van geen bedenkingen door Provinciale Staten;
  • slechts kleine aanpassingen aan het Provinciaal Inpassingsplan nodig zijn;
  • het juridisch mogelijk is om specifieker te formuleren welke vergunningsaanvragen zonder instemming van Provinciale Staten kunnen beoordeeld kunnen worden;

Overwegende dat:

het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen alleen aan de orde kan zijn als er geen bedenkingen te voorzien zijn;

  • een generieke verklaring van geen bedenkingen Provinciale Staten de kans ontneemt om ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen een zorgvuldige afweging te maken;
  • op dit moment de reikwijdte van de gevolgen van het afgeven van een generieke verklaring van geen bedenkingen nog onvoldoende inzichtelijk is;
  • Gedeputeerde Staten uiterlijk in juli de vergunningen wil verlenen waardoor er onvoldoende tijd is om alle consequenties mee te nemen in de afweging;

Van mening dat:

Provinciale Staten bij grotere wijzigingen op het Provinciaal Inpassingsplan de regie moet blijven behouden;

  • Provinciale Staten haar kaderstellende rol zorgvuldiger invult wanneer zij een specifieke categorie aanwijst waarvoor een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven,

 Besluiten de volgende tekst van het ontwerpbesluit:

 Aanvragen om omgevingsvergunningen voor activiteiten ter verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond aan te wijzen als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, derde en vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

 Te wijzigen in:

Aanvragen om omgevingsvergunningen ten behoeve van de verplaatsing van inrichtingen en verenigingsleven ter verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond aan te wijzen als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, derde en vierde lid van het Besluit omgevingsrecht, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

En gaan over tot de orde van de dag,

 

ChristenUnie-SGP                                        Ouderenpartij NH

Michel Klein                                               Jeff Leever