Skip to main content

12-09-2016 Commissie EEB De Ouderenpartij Noord-Holland vroeg in de statencommissie Economie, Energie en Bestuur d.d. 12 september 2016 bij de behandeling van de aangenomen motie “Bestrijding werkloosheid ouderen in uitvoeringsagenda arbeidsmarkt 2016-2019” om een specifiek op werkgevers gerichte campagne. Dit, om vooroordelen bij werkgevers inzake het in dienst nemen van 45-plussers weg te nemen en leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.
Reden: onder 45-plussers is leeftijdsdiscriminatie al veruit de meest genoemde belemmering voor herintreding na ontslag, bij 45-55 jarigen noemt >80% dat als reden en bij de 55-plussers is dat zelfs 90%..!

De statencommissie Economie Energie en Bestuur oordeelde dat de motie van 50PLUS en OPNH in weerwil van de bestaande vooroordelen bij werkgevers – 75% van verwacht ten onrechte een (sterke) toename van de arbeidskosten als gevolg van het in dienst nemen van 45-plussers – als afgedaan kan worden beschouwd. Echter, de problematiek reikt verder dan de strekking van de gezamenlijke motie.
Het wegnemen van vooroordelen bij werkgevers vraagt naar onze mening om een specifiek op werkgevers gerichte aanpak waarbij o.a. de provincie is betrokken. Om de effectiviteit van de inspanningen gericht tegen leeftijdsdiscriminatie van 45-plussers te kunnen monitoren, zou dat naar onze mening een vast en afzonderlijk punt op de door de provincie gefaciliteerde arbeidsmarktmonitoring moeten zijn.
Jammergenoeg is negatieve beeldvorming – alhoewel strijdig met de feiten – algemeen bij werkgevers aanwezig. Daarom is er o.i. méér nodig dan de door de provincie samen met VNP/NCW/MKB georganiseerde inspiratiedagen waarbij werkgevers worden geïnspireerd om 45-plussers in dienst te nemen.

Voldoende reden om ons op nadere stappen te beraden. Wordt vervolgd.

Commissielid:
Bruno Bouberg Wilson