Skip to main content

Dure barsten in HOV-buslijn

By november 6th, 2014Nieuwsberichten

Dichtbij 06-11-2014
Hilversum – “€ 118 mln voor twee minuten tijdswinst.” Te veel kosten voor te weinig nut voor de vrije HOV-lijn tussen Huizen en Hilversum CS volgens de meeschrijvende partij Hilversum1. Verder moet de Hilversumse HOV-bijdrage van €2,5 mln (harde afspraak) verhoogd worden met nog €1,5 mln aan gemiste leges, van €2,5 mln naar €4 mln. Wat gaat Hilversum hiermee doen? HOV-lijn schrappen levert ten minste €107 mln op.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV

Waarom dit onderwerp apart bijhouden?

Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV in Noord-Holland omvat een tweetal projecten: het HOV ‘t Gooi (€120mln) en het HOV Velsen (€80mln), totale kosten rond € 200 mln. Deze projecten zijn al enkele jaren in voorbereiding. Vanaf de start is er een breed gedragen en gefundeerd verzet vanuit de burgerij tegen deze projecten. Daar het doel van deze projecten op een veel goedkopere manier bereikt kan worden, ziet de burger deze projecten als een grote geldverspilling.
Ook de Ouderenpartij NH met vele gemeentelijke politieke partijen ziet dit HOV als geldverspilling, dat geld kan veel beter besteed worden. Daar waar mogelijk probeert de Ouderenpartij NH ook dit project tegen te houden

Het College van Gedeputeerde Staten is er alles aan gelegen om deze HOV ruim voor de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015 af te ronden om zoveel mogelijk de schade bij die verkiezingen te beperken voor de voorstanders van dit project. Met name voor de VVD met als lijsttrekker de gedeputeerde mevr. Elisabeth Post, van GS de grote trekker van het HOV, speelt dit een belangrijke rol.
Het zal duidelijk zijn dat de Ouderenpartij NH dit onderwerp op de voet volgt, vandaar ook dit onderwerp apart op onze website.

Nieuwsberichten

Snelle HOV-bus krijgt geen vrije baan
Gooi- en Eemlander 22-01-2015
Er komt toch geen vrije busbaan op het grondgebied van Huizen en Blaricum. De snelle HOV-bussen gaan met het verkeer meerijden. Een nieuw onderzoek moet bepalen over welke route, via ’t Merk of via De Meent. Dit is de uitkomst van overleg tussen beide Gooise gemeenten en de provincie Noord-Holland over het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Huizen en Hilversum. Het afblazen van de busbaan biedt veel voordelen. Op de eerste plaats verdwijnt het verzet van Blaricum en Huizen. Verder is meerijden miljoenen goedkoper, neemt het minder ruimte in beslag, geeft het minder lawaai én hoeven 255 bomen niet om.

CDA Noord-Holland volgt de Ouderenpartij NH in haar verzet tegen het project HOV ’t Gooi
Het CDA legt een bom onder het plan voor snelle bus

Gooi- en Eemlander 29-11-2014
Het CDA in de provincie Noord-Holland legt een bom onder het plan voor de snelle busbaan tussen Huizen en Hilversum. In het partijprogramma voor de Statenverkiezingen van 18 maart stellen de christendemocraten dat het omstreden HOV-project in de prullenbak mag verdwijnen. Het gereserveerde geld – 118 miljoen euro – moet vervolgens aan andere projecten in het Gooi worden besteed, aan plannen die effectiever zijn dan de snelle bus met zijn schamele twee minuten tijdwinst. CDA-lijsttrekker Jaap Bond constateert dat de steun voor het provinciale miljoenenproject in de regio afbrokkelt en de weerstand groeit. Huizen is tegen, Blaricum was dat al. En ook in de andere gemeenten neemt de twijfel toe. Zo is er in Hilversum veel weerstand tegen het tracé bij Anna’s Hoeve. Net als dat voor het Wieringerrandmeer kan het HOV-plan best nog worden afgeblazen, stelt Bond
“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”

‘t Merktracé voldoet aan vereisten HOV
Gooi en Eemlander 01-11-2014
Huizen – De meerijvariant Merktracé – buslijn 320 die nu al over ‘t Merk rijdt – voldoet zonder meer aan de eisen van de HOV (hoogwaardig openbaar vervoer). Dat is het resultaat van de vergelijking van de provinciaal gewenste HOV-lijn met de buslijn 320 door het onderzoeksbureau Arcadis.
Nieuwe argumenten in het gesprek van Huizen met de provincie. Doel: een nutteloze miljoeneninvestering voorkomen. De kosten van het totale HOV-lijnproject bedragen ten minste € 107 mln.

Dure barsten in HOV-buslijn
Dichtbij 06-11-2014
Hilversum – “€ 118 mln voor twee minuten tijdswinst.” De vrije HOV-busbaan tussen Huizen en Hilversum CS vergt te veel kosten voor een te laag nut, meent de meeschrijvende gemeentepartij Hilversum1. Verder moet de Hilversumse HOV-bijdrage van € 2,5 mln (harde afspraak) verhoogd worden met nog 1,5 miljoen euro aan gemiste leges, dus van €2,5 mln naar € 4 mln. Wat gaat Hilversum hiermee doen? HOV-lijn schrappen levert ten minste € 107 mln op.

Regiogemeenten in ‘t Gooi bij snelle HOV-bus buitenspel gezet
Gooi- en Eemlander 06-09-2014
De gemeenteraden van Hilversum, Huizen, Laren en Eemnes hebben zich bij het HOV-project buitenspel laten zetten door de provincie Noord-Holland. Op en rond het tracé van de snelle buslijn is ’Haarlem’ de baas. Tijdens een HOV-bijeenkomst bleek woensdagavond in Hilversum dat raadsleden niet wisten hoeveel macht zij uit handen hadden gegeven. Dat gebeurde in januari. De toenmalige verkeerswethouder van Hilversum Erik Boog zette toen zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst HOV ’t Gooi. Namens Huizen, Eemnes en Laren ondertekenden Petra van Hartskamp, Eddy van IJken en Evert de Jong. Blaricum weigerde. De vraag is of alle raadsleden de 15 pagina’s tellende overeenkomst wel goed hebben bestudeerd voordat zij het licht op groen zetten. Zo staat in artikel 3.4 dat de eerste spade voor de busbaan Hilversum-Huizen pas de grond in gaat als het ’provinciaal inpassingsplan’ onherroepelijk is. Dat PIP overruled de bestaande gemeentelijke bestemmingsplannen. De provincie stelt dus de bestemming vast van grote lappen gemeentegrond waarover de HOV-bus gaat rijden (maar niet in Eemnes). De provincie gaat (artikel 4.3) ook over de bestemming en bouwvergunning voor ’kunstwerken’ (tunnels, ecoducten, fly-over). ’Ja maar als wij het er nu niet met dat PIP mee eens zijn?’, wilden onaangenaam verraste raadsleden woensdag van de door de provincie ingehuurde deskundigen weten. ’Dan kunt u een zienswijze indienen’, luidde het antwoord. En daarna is er nog de Raad van State. De provincie maakt ondertussen haast: de gemeenteraden moeten vóór 15 oktober melden wat zijn van het concept-PIP vinden.

Blaricum wacht niet langer op HOV Huizen
Gooi- en Eemlander 19-08-2014
De gemeente Blaricum blijft niet wachten op de resultaten van het HOV-onderzoek van Huizen. Blaricum was dat eerst van plan vanwege haar eigen second opinion. Blaricum verzamelt cijfermateriaal over de HOV-bus via bestaande wegen, in tegenstelling tot de vrije busbaan die de provincie Noord-Holland wil. Blaricum hoopte dat half juli de eerste resultaten van het Huizer HOV-onderzoek bekend zouden zijn. Die verwachting kwam niet uit, waarna het college van Blaricum zijn eigen onderzoek (meting rijden bus 320) heeft uitbesteed.
Verder blijkt dat het voor de aanleg van de busbaan planologisch noodzakelijke Provinciaal Inpassingsplan (PIP), niet meer in de zittingsperiode van het huidige provinciebestuur zal worden vastgesteld.

Volgens de provincie Noord-Holland geen vertraging HOV in ’t Gooi door onderzoek Huizen
De provincie Noord-Holland is blij dat de gemeente Huizen zich blijft inzetten voor de komst van Hoogwaardig Openbaar Vervoer om de regionale bereikbaarheid een structurele impuls te geven. Het onderzoek dat de gemeente Huizen laat doen naar de meerwaarde van het Meenttracé ten opzichte van de meerijdvariant via ’t Merk zal de voortgang van het project niet vertragen. De provincie en de gemeente Huizen blijven hierover in gesprek.

De provincie Noord-Holland heeft gereageerd op een brief van het college van de gemeente Huizen. In deze brief geeft het college van Huizen aan onderzoek te laten doen naar de meerwaarde van een vrij liggende busbaan via het Meenttracé ten opzichte van de meerijdvariant via ’t Merk. De provincie benadrukt in haar reactie dat in 2011 al uitgebreid onderzoek is gedaan naar beide varianten en dat de gemeenten (inclusief Huizen) en de provincie mede op basis daarvan voor het Meenttracé hebben gekozen. Zij geeft aan dat een nieuw onderzoek dezelfde uitgangspunten zou moeten kennen als het eerdere onderzoek.

Reactie gemeenten
De colleges van Hilversum, Laren en Eemnes hebben in reactie op de brief aangegeven grote waarde te hechten aan de totstandkoming van het project HOV in het Gooi. Zoals bekend is Huizen de grootste gemeente in Nederland zonder treinstation en heeft om die reden een groot belang bij optimale openbare vervoersverbindingen in het Gooise gebied. De gemeente Hilversum heeft daarnaast belang bij uitstekende verbindingen naar het nieuwe ziekenhuis Ter Gooi en het stadscentrum. Tenslotte heeft de regio groot belang bij goede aansluiting van openbaar vervoer met de naburige steden Almere en Utrecht. Vanuit deze belangen roepen de colleges op om gezamenlijk op een praktische manier de gerezen vraagstukken op te lossen.

Voorbereiding uitvoering
De afgelopen maanden is de projectorganisatie verder gegaan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Ook in de zomer gaat het werk gewoon door. De ontwerpen van het tracé worden verder uitgewerkt. Voor het tracédeel in Hilversum is een ingenieursbureau gestart met diverse onderzoeken en in het najaar worden direct belanghebbenden gevraagd om mee te denken over de verdere detaillering van het ontwerp en de bereikbaarheid tijdens de bouw. Ook de onderzoeken voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn in volle gang en worden na de zomervakantie afgerond. Naar verwachting wordt het ontwerp PIP dit najaar ter inzage gelegd

HOV in ‘t Gooi
Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we nu in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Scholieren en studenten, forenzen en bezoekers van het Tergooi ziekenhuis reizen straks met een buslijn waar zij op kunnen vertrouwen. De bus rijdt vaak, op tijd en filevrij. Ook het stadsverkeer in ’t Gooi profiteert van een betrouwbare bus, want er komt meer ruimte voor automobilisten en fietsers.

Huizen start onderzoek naar HOV
Gooi- en Eembode 26-06-2014
Sinds de nieuwe coalitie is aangetreden, is Huize anders gaan denken over de HOV. Huizen wil bijvoorbeeld nu af van het Meenttracé en is een voorstander van de keuze voor het meerijden met het gewone verkeer, het zogenaamde Merktracé. In een informeel gesprek met gedeputeerde Elisabeth Post heeft Pas dat standpunt ook al laten doorsijpelen aan de provincie. Huizen zit daarmee nu op de lijn van Blaricum, dat zich al vanaf het begin fel verzette tegen een vrije busbaan door haar gemeente. Zolang er geen aanbestedingen zijn gedaan, denkt Huizen dat het nog af kan van de eerdere keuze voor een busbaan zonder dat zoiets de gemeente geld gaat kosten. Want dat is wel een belangrijk punt in de opstelling van de gemeente. Oppositiepartij VVD Blaricum adviseerde donderdag, tijdens de Blaricumse raadsvergadering, niet ten koste van alles te procederen. Dan liever om tafel met de provincie.

Blaricum: second opinion HOV
Gooi- en Eemlander 26-06-2014
De Blaricumse gemeenteraad laat een second opinion maken naar de HOV-waardigheid van de meerijdvariant. De HvB-motie werd dinsdagavond met 7-4 aangenomen dankzij steun van DBP en CDA. Zoals bekend is Blaricum vanaf de eerste dag tegen de aanleg van een vrije busbaan geweest. Ondertussen werkt de provincie Noord-Holland stug door aan de planologische voorbereidingen. In dit geval het provinciaal inpassingsplan (PIP). De inspraak daarover start binnenkort. Huizen besloot kort geleden een HOV-onderzoek te doen. Uitsluitend daarbij aanhaken is voor Blaricum ,,te mager’’, legde Rob Bruintjes de raad voor. ,,We staan een stuk sterker als we naast Huizen ook met een eigen nieuwe onderbouwing (onder andere rijtijden-meting, red.) komen op eigen initiatief. Het project heeft in De Telegraaf een plek in de top-10 van megalomane plannen gekregen. We werken mee om daar uit komen.’’ Bruintjes beschouwt de onderzoeken van Huizen en Blaricum als een krachtenbundeling. ,,Een goed signaal naar de provincie.’’ VVD en D66 vinden het onderzoek overbodig.

Mogelijk fors uitstel aanleg HOV door Raad van State
IJmuider Courant 30-06-2014
Doordat meerdere inwoners van Velsen naar de Raad van State stappen, mag de provincie mogelijk pas in augustus volgend jaar beginnen met werkzaamheden aan de busbaan voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, stelt advocaat René Rensing. Hij vertegenwoordigt meerdere belangengroeperingen en vier individuele inwoners in hun strijd tegen het HOV. Brief Begin juni is de bestemmingswijziging ten behoeve van aanleg van de busbaan door de gemeenteraad aangenomen. Van de provincie kregen omwonenden van die toekomstige busbaan vervolgens een brief dat de werkzaamheden per 15 juli zouden aanvangen. Gestart zou worden met het weghalen van struikgewas en het verwijderen van het oude spoor. Rensing beschrijft de situatie in Velsen als eentje met forse oppositie tegen het plan voor het HOV. Doorgedrukt De brief van de provincie over de voorgenomen werkzaamheden draagt volgens hem bij aan het gevoel onder burgers dat het plan ’erdoor gedrukt’ wordt. Immers, op 15 juli is het bestemmingsplan nog helemaal niet onherroepelijk geworden. ,,Dat is nog los van de vraag of het bestemmingsplan door de Raad van State in beroep in stand blijft’’, voegt Rensing toe. Volgens de advocaat worden de rechten van inwoners van Velsen met voeten getreden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en door de gemeente Velsen. ,,Doordat u dusdanig gepreoccupeerd bent met bestuurlijke besluitvaardigheid.’’ Schorsing Volgens Rensing schrijft de wet Ruimtelijke Ordening voor dat een bestemmingsplan dat gewijzigd is vastgesteld, zes weken na vaststelling bekend wordt gemaakt. Dat zou op 16 juli aanstaande zijn. ,,Het plan wordt pas binnen zes weken na die datum onherroepelijk wanneer geen verzoek tot schorsing van het bestemmingsplan wordt gedaan’’, schrijft hij. ,,Gelet op de oppositie tegen het plan staat vast dat ik namens de bewoners direct na de bekendmaking op 16 juli 2014 een schorsingsverzoek zal indienen. Het bestemmingsplan kan pas onherroepelijk zijn wanneer de Raad van State zich heeft uitgesproken over het wel of niet stand laten van het bestemmingsplan. De Raad van State hoeft pas twaalf maanden na afloop van het beroeptermijn uitspraak te doen. Dat betekent dat het plan mogelijk pas op 27 augustus 2015 onherroepelijk is’’, aldus Rensing.