Skip to main content

Wieringerwerf, 1 maart 2016

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2016: subsidies buiten uitvoeringsregeling

Geacht College,

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van NH wil de Ouderenpartij NH u enkele vragen stellen n.a.v. de Eerste Begrotingswijziging 2016 en dan met name het onderdeel lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling.

Inleiding
Op maandag 15 maart 2016 is de Eerste Begrotingswijziging 2016 in de commissie M&F aan de orde geweest. Met name de lijst van subsidies buiten uitvoeringsregeling riep in onze fractie veel vragen op. Na de commissiebehandeling zijn die vragen niet verdwenen. Van daar dat we deze vragen nog een keer stellen maar dan in de vorm van schriftelijke vragen.

Op 9 november 2015 is de Begroting 2016 met daarin de originele lijst van subsidies buiten uitvoeringsregeling behandeld in PS.

Die originele lijst omvat 96 subsidies met een totaal bedrag van € 55 mln.

Voor de PS van 7 maart 2016 staat de Eerste Begrotingswijziging 2016 op de agenda. In deze begrotingswijziging is niet een standaard aanpassing van de lijst subsidies buitenuitvoeringsregeling aan de orde maar een “totale verbouwing” van die lijst.

We zien in die begrotingswijziging dat van de originele lijst 26 subsidies worden geschrapt met een waarde van ruim € 7 mln.

Verder worden aan de lijst 73 duidelijk benoemde nieuwe subsidies toegevoegd voor een bedrag van € 47 mln.

We gaan ervan uit dat in 2015 de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling nauwkeurig is samengesteld. Op dit moment is GS rond 2 maanden bezig met de uitvoering van de Begroting 2016.

Vraag 1.
Hoe is te verklaren dat er nu 26 subsidies van de lijst geschrapt moeten worden?

Vraag 2.
Wat is de oorzaak van het feit dat er 73 nieuwe subsidies voor een bedrag van € 47 mln aan de lijst toegevoegd worden?

Zoals bekend moeten alle subsidies buiten uitvoeringsregeling begrotingstechnisch ondergebracht worden in de budgettabellen, die behoren bij het operationele doel van de subsidie.

Zie ook vraag 155 van de Ouderenpartij NH hierover in de MvA 2016.

Op pagina 10 (Programma 2 Bereikbaarheid) van de Eerste Begrotingswijziging 2016 lezen we over 34 projecten uit lijst subsidies voor een bedrag van € 27,5 mln.

Vraag 3.
Hoewel het duidelijk benoemde projecten zijn, lezen we hier op pag. 10 dat het nog niet duidelijk is aan welke projecten die € 27,5 mln besteed gaat worden.

Hoe moeten we dit begrijpen?

Vraag 4.
In feite gaat het over 73 nieuwe subsidies voor een bedrag van € 47 mln.

Waar vinden wij in de programma’s en in welke budgettabellen de resterende 39 projecten voor een bedrag van rond € 20 mln?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Jeff Leever

Fractievoorzitter

Ouderenpartij NH