Skip to main content

06-11-2015 Haarlemsdagblad   Vier gemeenten, negentien energiecoöperaties en drie milieuorganisaties hebben forse kritiek op het windmolenbeleid van de provincie. In een brief aan Gedeputeerde Staten hekelen ze het feit dat de provincie 685,5 MegaWatt op land als een maximum ziet en niet als een minimum. De kritiek komt onder andere van Amsterdam, Haarlem, Waterland en Diemen, maar ook van organisaties als Urgenda en Greenpeace. Zij stellen dat Noord-Holland geen kansen onbenut mag laten bij het vervangen van fossiele brandstoffen door schone energie. ’Een maximum stellen aan windenergie is gezien de urgentie van het probleem onverklaarbaar’, schrijven ze.
Ook is er kritiek op de ’bovenwettelijke belemmeringen’ die de provincie heeft opgeworpen om windmolenparken op bepaalde plaatsen onmogelijk te maken. Zo stelt de provincie dat de afstand tot de bebouwing minimaal zeshonderd meter moet bedragen en dat is twee keer zoveel als de nationale afstandseis. Ook met de eis dat er voor elke nieuwe windmolen twee oude gesaneerd worden, hebben de partijen moeite. ’Door deze regeling zal een groot gedeelte van de opbrengst die een energiecoöperatie gebruikt voor maatschappelijk dividend uit de regio vloeien’.

Maatwerk
De partijen willen dat Noord-Holland alle bovenwettelijke regels schrapt en maatwerk mogelijk maakt, met name voor windenergiecoöperaties die brede steun genieten van omwonenden en gemeenten.

De coalitie in Noord-Holland heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze geen voorstander is van wind op land en wil niet verder gaan dan de door het Rijk opgedrongen 685,5 MW. De provincie heeft nog 76 MW te gaan. Het grootste deel van deze opgave zal in het Noordzeekanaalgebied worden gerealiseerd.
Vorig jaar bleek tijdens vergaderingen van Provinciale Staten dat men zeker niet overal zit te wachten op windmolens. De weerstand van de bevolking leidde onder meer tot het aanpassen van de afstandseis.

De provincie zet vooral in op andere middelen om te verduurzamen.

Auteur Roel van Leeuwen