Skip to main content

22-11-2017 de Gooi- en Eemlander  Waar de meeste Larense politici de strijd tegen een door de provincie opgelegde fusie van Laren en Blaricum met Huizen nog niet lijken op te gegeven, wil van de Blaricumse raadsfracties alleen Hart voor Blaricum nog voor de ’eeuwenoude zelfstandigheid’ van het dorp knokken. Dat blijkt uit de door deze krant gepeilde reacties.

Gemeenteraad wil vooral identiteit dorp bewaren in HBL
Hart voor Blaricum is verbolgen over het fusiebesluit omdat eerder expliciet ruimte was geboden voor alternatieven. Carien Bölger: ,,Tot onze verbazing komt GS toch met fusie, hoewel hierbij geen concretere onderbouwing wordt gepresenteerd. HvB vindt de eeuwenoude zelfstandigheid van Blaricum een groot goed en zal zich hiervoor hard blijven maken. Het samenwerken zowel in regioverband als in (H)BEL, wordt steeds in positieve zin nagestreefd. Wij vinden in vrijheid samenwerken tussen gemeenten op basis van ieders eigen kracht mooier dan in allerlei ambtelijke en bestuurlijke en gedwongen opschalingsprocessen te verdwalen. Opschaling geeft geen enkele garantie voor goedkoper en beter bestuur. Integendeel, we dreigen onze eigen kracht kwijt te raken voor jaren en onderlinge verhoudingen worden zodoende in negatieve zin onder druk gezet. Gemeenten hebben in het staatsrecht een belangrijke kerntaak en de provincie Noord-Holland kan hier niet zomaar aan tornen. De inwoners hebben er recht op zich hierover te kunnen uitspreken bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Wij zullen daarbij heel duidelijk maken welke ’kernwaarden’ wij kunnen verliezen bij opgelegde fusie. Het huidige gemeentebestuur heeft veel van de gestelde lokale en regionale doelen bereikt. Dit impliceert ook dat met volle kracht hieraan verder gewerkt zal moeten blijven. Ambtelijk zullen de medewerkers nu eindelijk duidelijkheid en steun moeten krijgen.’’

Eerlijk verhaal
,,De VVD Blaricum begrijpt de emoties die leven na het fusiebesluit van de provincie’’, stelt Christien Dobber. ,,Vooral de lokale partijen maken zich zorgen om hun voortbestaan. Echter het besluit is onvermijdelijk gezien de huidige bestuurlijke realiteit. Onze inwoners verdienen een krachtiger, efficiënter en democratischer bestuur dat ook opgewassen is tegen de vele taken die de gemeentegrens overschrijden liefst tegen lagere kosten. Blaricum behoort nu tot de duurste gemeente van Nederland wat betreft de OZB lasten. Ook de toenemende opgaven die wij vanuit Den Haag op ons bord krijgen gecombineerd met de tendens ’meer taken, minder geld’ maakt ons als kleine gemeente volledig afhankelijk van gemeenschappelijke regelingen. Onze invloed is daar, juist door onze kleine schaalgrootte, erg beperkt. Na 10 jaar BEL Combinatie is ons ambtelijk apparaat nog steeds een kwetsbare uitvoeringsorganisatie die overbelast en onderbezet is. De VVD Blaricum gaat voor het eerlijke verhaal en wil voorkomen dat we in een emotionele discussie belanden. Dat is niet in het belang van onze inwoners. Het verzwakt onze onderhandelingspositie met onze fusiepartners. Het wordt nu tijd dat we gezamenlijk onze lokale waarden, onze ’bruidsschat’, gaan vastleggen in een dorp- en kernenbeleid. De identiteit van Blaricum wordt volgens de VVD Blaricum bepaald door de vele unieke organisaties en verenigingen die Blaricum rijk is. Het is zaak om vooral deze organisaties te verankeren om onze identiteit vorm te blijven geven. Daarmee blijft de Blaricumse identiteit behouden voor de toekomst weliswaar zonder eigen burgemeester, eigen gemeentehuis en eigen gemeenteraad.’’

Draagvlak
De Blaricumse Partij begrijpt het fusiebesluit niet. Bea Kukupessy: ,,In het provinciale coalitieprogramma is opgenomen dat er van een gemeentelijk fusie alleen sprake zal zijn als die van onderop komt, dus op draagvlak kan rekenen. Wat ons betreft is dat draagvlak er niet.Tientallen jaren hebben we als De Blaricumse Partij gestreden voor de zelfstandigheid van Blaricum. Die strijd hebben we nog niet geheel opgegeven. Maar de kans dat dit lukt is niet groot. En omdat wij reëel zijn en geen ’kop in het zand politiek’ voorstaan (daar dienen we absoluut de belangen van onze inwoners niet mee) willen we onze energie op een positieve manier inzetten. We zullen we ons de komende tijd dan ook vooral richten op een sterk dorpen- en kernenbeleid om de authenticiteit en identiteit van Blaricum ook als eventuele gefuseerde gemeente veilig te stellen. Als we dan over een aantal jaren toch gefuseerd zijn en ’Groot Blaricum’ heten, conform de woorden van een Huizer VVD raadslid(Carel Bikkers, red.) zullen zaken die wij belangrijk voor Blaricum vinden voor heel lang zijn vastgelegd. En daarmee blijft Blaricum Blaricum.’’

Wijkraden
Voor Democratisch Alternatief Blaricum lag het fusiebesluit in lijn van de verwachtingen. Rob Bruintjes: ,,De gemeente Blaricum zelf is traag en naïef geweest door niet adequaat te anticiperen op de eerdere signalen vanuit de provincie, bijvoorbeeld door te proberen snel een HBEL ambtelijke fusie tot stand te brengen. De gedwongen fusie HBL is geen verrassing voor DAB, maar wel de snelheid waarmee dit er door de provincie lijkt te worden doorgedrukt. DAB ziet in Blaricum een dringende noodzaak tot veranderingen in bestuurlijke zin, maar wil wel graag eerst aangetoond zien wat de voordelen van een fusie voor Blaricum precies inhouden. DAB stelde zich ook zonder de opdracht tot fuseren al geheel open op voor samenwerking met Laren en Huizen, met als leidraad dat deze gemeenten elkaar op alle fronten zullen ondersteunen waar het gaat om behoud van waarden als identiteit, historisch karakter, cultuur en tradities. Het oprichten van wijkraden met rechtstreekse lijnen naar de politiek, is bij deze nieuwe samenwerking een must voor de lokale belangenbehartiging.’’

Sterk maken
CDA Blaricum is ook teleurgesteld. ,,Maar het CDA gaat nu haar energie volledig inzetten om in het belang van de inwoners van Blaricum een inhoudelijk doorwrocht kernenbeleid te formuleren en daarover vanaf het begin intensief te communiceren met het CDA Laren en Huizen’’, aldus Gerard Knoop. ,,Bovendien zal het CDA Blaricum het initiatief nemen om met CDA Laren en CDA Huizen te komen tot een gemeenschappelijk beleid op de 5 domeinen waarvoor volgens GS een sterk regionaal beleid en uitvoering van beleid gewenst is. Het CDA Blaricum zal zich ervoor sterk maken om de opgebouwde kennis in de BEL organisatie zoveel mogelijk in te brengen in het gemeentelijk apparaat van de nieuwe gemeente. Met Eemnes zal gesproken moeten worden over de mogelijkheden, dat Eemnes gebruikt blijft maken van het gezamenlijk ambtenarenapparaat van de nieuwe gemeente HBL.’’
Burgerinitiatieven
D66 Blaricum ziet de vorming van drie gemeenten in het Gooi een stap in de goede richting, namelijk één Gooise gemeente. Joke Lanphen: ,,Herindelen dient samen te gaan met een actief wijken- en kernenbeleid. Ruimte geven aan lokale democratie en burgerinitiatieven is een voorwaarde om de vertegenwoordiging door gekozen raadsleden aan te laten sluiten op lokale behoeften. Sinds 10 jaar werken de BEL-gemeenten met één ambtenarenapparaat in het BEL-kantoor in Eemnes. Ondanks deze ambtelijke fusie hebben we nog steeds een kwetsbare BEL-organisatie. Veel van de taken van de gemeente worden zelfs door andere partijen uitgevoerd. Op die organisaties heeft de gemeenteraad geen directe invloed. Zeggenschap over hoe onze gemeentelijke financiële middelen worden ingezet, is uit handen gegeven. Daarom streeft D66 naar een gemeente met één groot en eigen ambtelijk apparaat.’’
Het dertiende raadslid, Eric van den Broek, heeft niet gereageerd.
De integrale opinies zijn te lezen via www.gooieneemlander.nl

Auteur: Edward de Vries Lentsch