Skip to main content

8-11-2017 GS van Noord-Holland De gemeenten in de regio moeten gewoon fuseren zoals de provincie het wil. Daar komt het besluit van de provincie Noord-Holland in het kort op neer.

Huizen, Laren en Blaricum moeten met ingang van 1 januari 2021 verder als één gemeente. Datzelfde geldt voor Wijdemeren en Hilversum. Voor Weesp geldt een uitzondering, in zoverre dat die gemeente uiterlijk in 2023 gefuseerd moet zijn met Amsterdam, of Gooise Meren.

Op termijn één gemeente
De provincie vindt de vorming van één gemeente Gooi en Vechtstreek op langere termijn ’een solide en krachtige oplossing voor zowel de regionale als lokale bestuurskrachtproblemen’. Als tussenstap zijn door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland – volgens het zojuist uitgebrachte persbericht – de volgende besluiten genomen:

Weesp en Gooise Meren
’GS verlengen de wettelijke procedure voor de gemeenten Weesp en Gooise Meren tot na het besluit van de raad van Weesp op 9 november. Amsterdam en Gooise Meren hebben te kennen gegeven dat zij willen fuseren met Weesp. Als de raad van Weesp dan besluit met welke gemeente zij gaat fuseren, stopt de provinciale de wettelijke procedure. Als de raad van Weesp op 9 november besluit een referendum te houden wordt de wettelijke procedure verlengd tot de eerste raadsvergadering na het referendum. Als de raad dan niet besluit met wie ze gaan fuseren zet de provincie de wettelijke procedure voort.’

Huizen, Blaricum en Laren
’GS zullen de komende maanden een herindelingsontwerp opstellen voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren. GS zien als eerst haalbare datum voor een fusie 1 januari 2021.
GS zijn van mening dat de keuze van Huizen, Blaricum en Laren voor een extra gemeenschappelijke regeling tussen deze gemeenten niet bijdraagt aan de versterking van de regionale bestuurskracht en de democratische legitimiteit, omdat de gemeenteraden op afstand worden geplaatst. GS constateren dat het voorstel niet in lijn is met het recente regeerakkoord, waarin wordt gezegd dat een proces van herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het voorstel van de drie gemeenten past ook niet binnen de gestarte wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling, waarbij is ingezet op maximaal drie gemeenten in de regio.’

Wijdemeren en Hilversum
’GS zullen de komende maanden een herindelingsontwerp opstellen voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. GS zien als eerst haalbare datum voor een fusie 1 januari 2021.

Bestuurskrachtprobleem niet overal urgent
Uit het open overleg blijkt onder meer dat het regionale bestuurskrachtprobleem niet in alle raden als urgent wordt ervaren. In de afgelopen negen maanden is geen alternatief aangedragen, dat door alle raden in de regio wordt gedragen, om de bestuurskracht van de regio en gemeenten te versterken en om tot maximaal drie gemeenten te komen als tussenstap naar één gemeente Gooi en Vechtstreek.
Wel blijkt dat er voortgang is in de fusieplannen van Weesp en is er bereidheid bij de gemeenteraden van Gooise Meren en Amsterdam om te fuseren als Weesp daarom vraagt.
GS constateerden al eerder dat behoud van zelfstandigheid en samenwerking zoeken voor de bedrijfsvoering geen oplossing is voor het lokale bestuurskrachtprobleem van Wijdemeren. Wijdemeren is er niet in geslaagd alsnog tot fusie te besluiten om de bestuurskracht te versterken. Hilversum wil fuseren met Wijdemeren als die gemeente er om vraagt.’