Skip to main content

14-01-2019 De Gooi- en Eemlander Noord-Holland moet budget met tien procent verhogen. De provincie moet in de toekomst veel meer geld uittrekken voor de openbaar busvervoer in het Gooi en de Vechtstreek.
Dit staat te lezen in de concept-reactie van de regio op uitgangspunten van de provincie Noord-Holland voor de nieuwe OV-concessie. Het huidige contract (met Connexxion) voor het busvervoer in het Gooi en de Vechtstreek loopt juli 2021 af. Vandaar dat de provincie al werkt aan een nieuwe concessie.

Gezamenlijke reactie
Het Huizer college legt binnenkort de reactie van de regiowethouders op de provinciale uitgangspunten voor aan de raad. ’Door te kiezen voor een gezamenlijke reactie, kan de provincie de inhoud daarvan moeilijk negeren. In het geval dat de reacties van de gemeenten onderling verschillen of zelfs conflicteren, zal de provincie keuzes moeten maken en is daarmee de kans dat de standpunten van Huizen ingewilligd worden kleiner.’ Als de raden het licht op groen zetten, gaan de gemeenten ’Haarlem’ onder meer melden dat het schrappen van buslijnen uit den boze is. Tenzij er een redelijk alternatief wordt geboden. Maar: ’De bezettingsgraad van de huidige buslijnen is onevenredig verdeeld, wat betekent dat zij niet optimaal inspelen op de mobiliteitsbehoefte van de reiziger’. Bovendien is de bus in de regio ook niet concurrerend met de auto, en is de fiets niet in alle gevallen een redelijk alternatief.

Buitengebieden en kleine kernen
De bereikbaarheid van met name buitengebieden en kleine kernen vraagt bijzondere aandacht. De regio steunt daarom de plannen voor het verbinden en verbeteren van OV en doelgroepenvervoer, ’een fijnmazig alternatief voor mensen die minder mobiel zijn’. Flexibiliteit is gewenst. ’Ook wordt er ruimte in de concessie gevraagd om te onderzoeken of een goede OV-verbinding met de Uithof in Utrecht kan worden gerealiseerd. De provincie wil het budget voor de concessie Gooi en Vechtstreek handhaven. Dit past volgens de regio niet bij het toegenomen belang van openbaar vervoer, met name voor de bereikbaarheid.

Gevraagd: budgetverhoging van 10%
De provincie wordt gevraagd om het budget te verhogen met tien procent om de bus te laten concurreren met de auto en een kwaliteitsslag te maken. Samen met de provincie willen de gemeenten investeren in OV-knooppunten en fiets (zoals uitbreiding P+R, fietsparkeren) en een optimale aansluiting tussen bus en trein.

Auteur: Eddie de Paepe