Skip to main content

7-12-2017 commissievergadering R&W e.a.
R&W : commissie Ruimte en Wonen
GS (Gedeputeerde Staten) en PS (Provinciale Staten) zijn al enige tijd bezig met het opstellen van een document (Koersdocument NH2050) aan de hand waarvan GS en PS zicht willen krijgen op hoe Noord-Holland er in 2050 (Omgevingsvisie NH2050) gaat uitzien. Donderdag j.l. is in commissieverband de laatste keer over het document Koers NH2050 gesproken.

In de PS-vergadering van 18 dec a.s. zal het document Koers NH2050 definitief worden vastgesteld.

Ons fractielid dhr. Bruno Bouberg Wilson heeft in die gezamenlijke commissievergadering naar voren gebracht welke zaken voor de Ouderenpartij NH belangrijk zijn voor de toekomst van Noord-Holland.

Hieronder vindt u het betoog van Bruno Bouberg Wilson:

Voorzitter wij kunnen ons grotelijks vinden in het gestelde van het Koersdocument, maar vragen aandacht voor wat we lezen onder het kopje Regionale diversiteit. Die diversiteit is o.i. groter dan nu in het Koersdocument tot uitdrukking komt. De aantrekkingskracht van de MRA heeft tot een overspannen woningmarkt geleid met als gevolg een tegeneffect, het zoeken naar betaalbare woningen in de regio. Dat effect reikt inmiddels al veel verder dan de gemeenten Alkmaar en Hoorn. Ons ruimtelijke beleid en de afspraken over woningbouwprogramma’s worden grotendeels gebaseerd op demografische gegevens: bevolkingsgroei of -krimp. Maar met het toegenomen aantal woningzoekenden in de regio, wordt o.i. nog onvoldoende rekening gehouden. Dat is wel nodig, ook al omdat dit effect naar wij menen nog vele jaren merkbaar zal zijn.

Van de gevolgen voor een gemeente die in een krimpregio ligt hebben wij kennisgenomen tijdens een j.l. werkbezoek aan Warmenhuizen. Daar zijn zeer succesvolle bedrijven gevestigd, die, zo werd tijdens een rondrit verklaard, gezamenlijk een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro realiseren. Alleen één bedrijf garandeert in de komende jaren al 3000 extra banen, maar nieuwe werknemers vinden er geen huisvesting, want er is niet in woningbouw voorzien. Ook voor vele jongeren die in het dorp willen blijven wonen, is dat het geval. Het zou wel heel toevallig zijn als dit geval op zichzelf zou staan.

Samengevat
Wij menen dat ons provinciale ruimtelijke beleid bijstelling verdient opdat er beter d.m.v. maatwerk op dergelijke situaties kan worden ingespeeld. Het accommoderen van meer woningbouw buiten de MRA, de aanwezigheid meer en frequenter openbaar vervoer (spoor en bus) en verruiming van infrastructuur tot in NHN, lijken ons mede bepalend voor zowel de levensvatbaarheid van kleine kernen als de verwachte economische groei in de MRA.

Door daarin te investeren worden meerdere provinciale doelen gediend n.l.:
a) wordt de druk op het groen rond de stad verminderd,
b) komen woningen tegen redelijker prijzen binnen bereik van vele woningzoekenden, en
c) kunnen in kleinere kernen leefbaarheid en voorzieningenniveau (scholen) worden behouden.

Wij zijn benieuwd naar de mening van andere partijen en vanzelfsprekend ook naar de mening van de gedeputeerde op de genoemde punten.