Skip to main content

19-09-2016 Gooi en Eemlander ‘Wie van de lusten van Hoogwaardig Openbaar Vervoer wil genieten, zal ook de lasten van de noodzakelijke ingrepen moeten dragen.’ Dit stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op schriftelijke vragen van de fractievoorzitter Jeff Leever van de Ouderenpartij NH.

Leever had op 26 juli kritische vragen gesteld over de kosten en het draagvlak van de HOV Huizen-Hilversum. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat met de zeven deelprojecten en het algemene deel in totaal 118.250.000 euro is gemoeid. Het college van G.S. stelt verder dat zowel Huizen als Blaricum het belang van HOV in hun collegeprogramma’s hebben onderschreven en dat een dergelijk project altijd gepaard gaat met ‘kritische geluiden uit de omgeving’.

In antwoord op vragen over de door Huizen bepleite Merk-meerijdvariant: ‘Er worden geen uitzonderingen gemaakt omwille van gemeentelijke wensen’. De eisen die de provincie toepast, gelden ook voor het tracédeel Huizen-Blaricum.

Het college bestrijdt verder Leevers constatering dat de provincie bij de beoordeling van varianten ‘niet goed doordachte criteria’ gebruikt. Dit geldt ook voor de suggestie dat het HOV-project schade toebrengt aan het functioneren van de democratie in Noord-Holland

Tussenoplossing

Gedeputeerde Staten wijzen er, ten slotte, op dat – ‘om aan de signalen van de omgeving tegemoet te komen’- is geconcludeerd dat ‘meerijden via de Meent als tussenoplossing kan worden gerealiseerd’. ‘In september 2015 is dit voorgelegd aan de Huizen en Blaricum, maar tot op heden wachten wij nog op een formele reactie.’

Auteur Eddie de Paepe

 

Reactie Jeff Leever: ‘De door GS gewenste HOV kent geen lusten, daardoor is voor deze HOV ook geen draagvlak in de bevolking’.