Skip to main content

Netbeheerder Liander en het salaris boven de Balkenendenorm

By juli 3rd, 2014Nieuwsberichten

Wieringerwerf, 3 juli 2014
Aan: het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Onderwerp: Netbeheerder Liander en het salaris boven de Balkenendenorm

Geacht College,

Inleiding

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van NH willen wij u enkele vragen stellen over het deze week (maandag 30 juni 2014) verschenen jaarbericht 2013 op de website www.liander.nl van de netbeheerder Liander.

In een artikel www.ftm.nl/exclusive/liander-negeert-balkenendenorm/ op internet wordt n.a.v. dat jaarbericht de salariëring bij Liander onderzocht m.b.t. de Balkenendenorm, momenteel € 228.599 per jaar.

Daar alle aandelen van Liander in bezit zijn van een aantal gemeenten en provincies (o.a. Noord-Holland) valt het bedrijf onder de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Volgens dat artikel verdienden in 2013 bij Liander 34 mensen (veel) te veel. Daarbij gaat het om salarissen boven de Balkenende norm, maar over ook te hoge “goudenhanddrukken” en te riante vergoedingen voor commissarissen.

Deze gegevens in relatie tot de talloze burgers, waaronder veel ouderen, die met grote moeite nog net of niet meer financieel rond kunnen komen zijn schrijnend en onacceptabel, temeer daar dit bedrijf geheel in handen van de overheid is en dus onder de WNT valt.

Gaarne gefundeerde antwoorden.

Vraag 1
Was u als aandeelhouder van Liander in 2013 op de hoogte van de conclusies van het genoemde artikel:
a.  zo nee hoe is dat te verklaren?
b.  zo ja wat heeft u dan in 2013 ondernomen om de salariëring bij Liander in overeenstemming te brengen met de WNT?

Vraag 2
Bent u ervan op de hoogte hoe nu in 2014 de salariëring is bij Liander m.b.t. de WNT:
a.  zo nee, hoe is dat te verklaren?
b.  zo ja:
1.  is de salariëring dan nu in overstemming met de WNT?
2.  als de salariëring nog steeds niet in overeenstemming is met de WNT hoe probeert u dan toch die overeenstemming te bereiken?

Vraag 3
Als u als aandeelhouder van Liander wordt aangesproken door burgers die financieel nog nauwelijks rond kunnen komen in relatie met de salariering bij Liander, hoe denkt u dan een bevredigend antwoord te kunnen geven aan die burgers en hoe ziet dat antwoord er uit?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Jeff Leever

Fractievoorzitter

Ouderenpartij NH