Skip to main content

18-12-2018 Provinciale Staten van Noord-Holland namen op maandag 17 december tijdens een buitengewone Statenvergadering afscheid van commissaris van de Koning Johan Remkes.Namens Provinciale Staten (PS) keken de Statenleden Xander de Uyl en Bram van Liere terug op de 8 en half jaar van Remkes als commissaris van de Koning (cvdK). Zij spraken hun waardering en dank uit voor de wijze waarop hij deze rol heeft vervuld. Beide Statenleden noemden Remkes “zeer benaderbaar”.

Gouden provinciepenning
Remkes ontving tijdens de vergadering uit handen van gedeputeerde Elisabeth Post de gouden provinciepenning. Zij noemde Remkes “iemand met een groot hart”. Ook werd hij toegesproken door Clemens Cornielje, de langstzittende cvdK van Nederland, Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zafer Yurdakul, vice-voorzitter van PS.

Eigen verantwoordelijkheid volksvertegenwoordiger
Ter ere van het afscheid van Remkes vond voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten het symposium ‘Integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur’ plaats. Minister-president Mark Rutte typeerde Remkes bij de opening als “authentiek”. Aansluitend beschouwde emeritus hoogleraar Herman Pleij de integriteit en de kwaliteit van het openbaar bestuur in historisch perspectief. Hij ziet in het onderwijs het nieuwe “oplaadpunt” voor normen en waarden in Nederland. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ging in op de relatie tussen bestuur en burger. Hij constateerde dat leven in vrijheid vraagt om verbinding. “En verbinding vraagt om dialoog. Alleen dan is er sprake van een goed en integer bestuur.” Johan Remkes besloot het symposium met de woorden: “Luisteren, praten, de dialoog aangaan en begrip opbrengen zijn essentieel. Maar dat wil niet zeggen dat je iedereen die roept, automatisch moet volgen. Als volksvertegenwoordiger en bestuurder heb je een eigen verantwoordelijkheid. En die moet je nemen.”