Skip to main content

Nieuwsbrief Waddenvereniging 06-11-2014
In september zijn er door de Ouderenpartij NH vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de voorgenomen zoutwinning onder  de Waddenzee. In antwoord op de vragen bevestigt de provincie dat zout-winning negatieve gevolgen kan hebben voor de Waddenzee. Ze gaat er echter van uit dat de vergunning voor de zoutwinning voldoende voorwaarden stelt om die negatieve gevolgen te voorkomen. Daarnaast wijst Noord-Holland er op dat de zoutwinning plaatsvindt in het Friese deel van de Waddenzee, op 20 km afstand van de provinciegrens met Noord-Holland. Gezien die afstand stelt Noord-Holland dat significante effecten op het Noord-Hollandse deel van de Waddenzee uit te sluiten zijn. Een principiële uitspraak over de zoutwinning gaat zij uit de weg, omdat de provincie geen verantwoordelijkheid zou hebben.

De Waddenvereniging vindt het opmerkelijk dat de provincie Noord-Holland zich op deze manier afzijdig houdt van de discussie over de zoutwinning. De zoutwinning vindt dan misschien op 20 km afstand van de provinciegrens plaats, maar dat betekent niet dat er helemaal geen gevolgen zullen zijn in de provincie Noord-Holland. De zoutwinning zal een kuil veroorzaken in de zeebodem, die door aanvoer van zand en slib van elders opgevuld moet worden. Deze aanvoer moet plaatsvinden door de zeestromingen via het Marsdiep (tussen Den Helder en Texel) en via het zeegat tussen Terschelling en Vlieland. Vandaar ook dat onder andere de gemeente Texel zich zorgen maakt over de zoutwinning. De provincie Noord-Holland is juridisch dan misschien wel niet aan zet, maar enige verantwoordelijkheidsgevoel voor het deel van de Waddenzee dat binnen haar grenzen ligt zou wel op z’n plaats zijn.