Skip to main content

Meer over de Vismigratierivier
De Vismigratierivier is een project van De Nieuwe Afsluitdijk, waarmee we vissen optimaal willen helpen het IJsselmeer te bereiken. Om de Vismigratierivier ruimtelijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan. De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Trekvissen kunnen niet meer van zout- naar zoetwater zwemmen, terwijl ze dit nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten. Het gevolg is dat de visstand achteruitgaat en sommige soorten met uitsterven worden bedreigd. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk willen de Afsluitdijk daarom open maken voor vis. Met de aanleg van de Vismigratierivier ten westen van Kornwerderzand, wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer optimaal hersteld, waarbij het IJsselmeer zoet blijft en de veiligheid gewaarborgd is.

Vervolg
Na het afronden van de planologische procedures worden de plannen verder uitgewerkt tot een detailontwerp. Aansluitend wordt het werk aanbesteed. De aanleg van de Vismigratierivier is gepland vanaf 2017. Deze planning hangt samen met de planning van Rijkswaterstaat, die aan de slag gaat om de Afsluitdijk te versterken.

Meer over de relatie met het Rijksproject
Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de water-afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale overheden – samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk – aan het realiseren van diverse duurzame ambities voor de Afsluitdijk. De Vismigratierivier is hier zoals bekend één van.

Om het Rijksproject ruimtelijk mogelijk te maken heeft het Rijk een Ontwerp- Rijksinpassingsplan Afsluitdijk opgesteld. Hierover bent u door het Rijk geïnformeerd. Het ligt vanaf 14 mei jl ter inzage en u kunt nog tot en met 24 juni 2015 reageren. In het plan is beschreven welke maatregelen het Rijk aan de Afsluitdijk wil laten uitvoeren. De documenten vindt u op www.platformparticipatie.nl. Het Rijksinpassingsplan biedt de ruimte om de Vismigratierivier middels een Provinciaal Inpassingsplan mogelijk te maken.

Rijkswaterstaat neemt ook maatregelen ter bevordering van de vistrek. Dit gebeurt via visvriendelijk spuisluisbeheer op de Afsluitdijk (zowel via de spui- als de schutsluizen). Bovendien legt Rijkswaterstaat een vispassage aan bij Den Oever, om ook in de perioden dat er geen visvriendelijk sluisbeheer mogelijk is een doorgang te hebben voor vis. De verschillende maatregelen van Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk vullen elkaar aan en vergroten de mogelijkheden om de Afsluitdijk te openen voor vis. Dat is goed voor de natuur én biedt verschillende economische kansen. Het uiteindelijke gezamenlijke doel is het verbeteren van de visstand in het IJsselmeer, het achterland en de Waddenzee.

Meer over de ruimtelijke procedure voor de Vismigratierivier
Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, de onderbouwende stukken en de ontwerp vergunning Natuurbeschermingswet liggen ter inzage op de kantoren van de Provincies Noord Holland en Fryslân, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
U vindt de stukken digitaal op www.fryslan.frl/afsluitdijk en www.ruimtelijkeplannen.nl.
We horen graag uw mening en eventueel uw zienswijze.
Deze kunt u indienen tot en met 2 augustus.
Voor meer informatie zijn we tijdens kantooruren bereikbaar via 058-2925820.