Skip to main content

Vergadering Provinciale Staten Noord-Holland

By juni 23rd, 2014Nieuwsberichten

23 juni 2014
Agendapunt 8 / Voordracht 48
Kaderbrief 2015-2018

MdV aan de orde nu de laatste kaderbrief van deze statenperiode en dat is dan ook te merken.
Deze kaderbrief heeft 2 gezichten, aan de ene kant worden heel duidelijk de nodige bezuinigingen genoemd. De tranche 3 bezuinigingen, al in 2012 opgevoerd, maar nu met de tranche 2 maatregelen zijn nu eindelijk eens concreet ingevuld (bijlage 2 van de kaderbrief 2015).
Het gevolg van deze bezuinigingen is dat voor 2015 al een bezuiniging van 6,5 mln euro gevonden moet worden en voor de jaren daarna alleen nog maar hogere be-zuinigingsbedragen.

Aan de andere kant zien we nu dat u de bezuinigingen voor 2015 een jaar uitstelt. Het wordt over de verkiezingen getild naar 2016, het harde bezuinigingswerk laat u aan een volgende college over, daar wilt u uw vingers niet meer aan branden. Dit getuigt zeker niet van een financieel moedig gedrag.

Politiek gezien is er misschien wel enig begrip voor op te brengen. Blijkbaar gaat u ervan uit dat hier volgend jaar wat politieke signatuur een geheel ander college zal zitten en die zal weer een andere invulling aan de bezuinigingen geven. Op zich is het wel realistisch al rekening te houden met te verwachten verliezen en winsten voor bepaalde partijen.

De bezuinigen van 2015 gaan dus niet door, er ontstaat een gat van € 6,5 mln, geen nood even naar de begroting kijken en er is snel € 6,5 mln gevonden om het gat op te vullen. In onze bijdrage over de jaarrekening 2013 hebben we al gewezen op die voortdurende overtollige financiële ruimte in de begrotingen.

MdV uitgaande van het bovenstaande hebben we er geen behoefte aan om onze mening te geven over al die individuele bedragen van de tranche 2 en 3 bezuini-gingen. We zijn ervan overtuigd dat die discussie volgend jaar volop terug komt bij de behandeling van de Kaderbrief 2016 en bij de begroting 2016.

In zijn algemeenheid willen we wel een opmerking maken over die bezuinigingen.
Met deze bezuinigingen elimineert u het gehele sociale en fysiek culturele domein uit de begroting. Dat de RSA subsidies niet meer doorgaan, dat was bekend, ze wa-ren van tijdelijke aard, maar u gaat veel verder. In feite maakt u van de provinciale bestuurslaag een technisch bedrijf, die voornamelijk alleen maar wegen kan aan-leggen. Uw belangrijkste eis voor de superprovincie was toch ook meer wegen, nog meer van hetzelfde.

De vraag is dan wel moeten we voor zo’n technisch bedrijf nog een kostbare be-stuurslaag in stand houden, wij vinden van niet.

De Ouderenpartij NH is van mening dat de provincie als bestuurslaag zich blijvend moet bezig met sociale en culturele aspecten van de samenleving.
MdV het zou goed zijn, als u dit ook in het IPO uitdraagt in plaats van het afschaffen van de OV-korting voor 65-plussers.

Natuurlijk is het ons bekend dat het wettelijk kader voor het sociale domein voorna-melijk is verdeeld over het Rijk en gemeenten (WMO, jeugdzorg (2015) enz.)., maar dat verbiedt de provincie niet om zij het een bescheiden rol te spelen op dit terrein.

Juist in deze tijd van afbraak van de verzorgingsstaat en de opbouw van de partici-patiemaatschappij is het sociale domein van eminent belang met name het sociale kapitaal dat aanwezig is in onze samenleving. Dan denken we aan de vele vrijwil-ligers en mantelzorgers, die zich bezig met hulp en zorg te verlenen aan vele bur-gers, waar onder veel ouderen.

Hoe houden we dit sociale kapitaal gezond, vitaal en gemotiveerd.

De Ouderenpartij NH is van mening, dat de provincie hier een nuttige rol kan spe-len.

Verder nemen we deze Kaderbrief 2015 voor kennisgeving aan.

MdV. Tot zover in eerste instantie.

Jeff Leever
Ouderenpartij NH